برای تماس با مدیر عامل شرکت می توانید با شماره تلفن روبرو ارتباط برقرار نمایید : 1088-779-0912

اعضای شرکت معماری و دکوراسیون آمود

ساسان رافعی

مهندس معمار

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم

مهسا ساعدی

منشی شرکت

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم

صادق محمدی

مهندس معمار

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم

امیر عزیزی

مهندس عمران

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم